Instrukcja korzystania z BIP PDF Drukuj Email

 

Informacje podstawowe:

W dniu 6 września 2001 roku uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198, z późn. zm.). Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych, do których należą między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68) określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto Rozporządzenie określa zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, a także wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja obsługi:

  Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą. "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, tj. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.   "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Podmiotowa Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie zawiera:  

 

 1. logo - znaki graficzne - BIP i Szpital, umieszczone w górnej części strony,
 2. adres redakcji strony podmiotowej BIP - umieszczony w dolnej części strony głównej
 3. imiona i nazwiska, numery telefonów, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej osób redagujących stronę podmiotową BIP,
 4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP,
 5. menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych - z lewej strony
 6. wyszukiwarka.
 7. statystyka

 

W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. W lewej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP. Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

 

 

 Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

 • "strona główna" - pozwala na otwarcie „Informacji Podstawowych" BIP.

 • "redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osób, które obsługują stronę podmiotową BIP.

 • "rejestr zmian" - zbiorczy wykaz wszystkich zarejestrowanych przez system zmian prowadzonych na stronie podmiotowej BIP.

 •  "statystyki" - wizyty na  stronie podmiotowej BIP w zróżnicowanym ujęciu czasowym. 

 •  "instrukcja obsługi" - podstawowe informacje o stronie podmiotowej BIP przeznaczone dla osób odwiedzających stronę.

 

Data wytworzenia informacji: 23.02.2010 Osoba wytwarzająca informację: Krzysztof Góra