Nasza misja PDF Drukuj Email

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie jest
leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych
długością przeżycia

 

 

 

Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne.

Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do :

  • ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia,
  • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalno-bytowej,
  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wraz z dążeniem do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,
  • doskonalenia bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych,
  • właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji,
  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności,
  • zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz komfortowych warunków pobytu dla pacjentów i oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO.

Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Deklarujemy pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia.

 

Dyrektor

Krystyna Pieczyńska