PN- 2/14 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Paluch   
czwartek, 16 stycznia 2014 15:03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-2/14

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

 

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW

DO ANALIZATORA  RKZ ABL 800 FLEX

NR PN-2/14

I. Informacje ogólne.

1.    ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.    Nie wymaga się wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5.    Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.    Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny                               być wyrażone w złotych polskich.

2.    Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli             w imieniu WYKONAWCY.

3.    Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.    Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.

5.    Każda strona oferty winna być ponumerowana.

6.    Oferta powinna zawierać:

6.1.  Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub opracowanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz wypełnionym Załącznikiem Nr 1 do formularza przedstawiającym koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia.

Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

6.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:

6.2.1.      Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:

-      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-      nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych.

6.2.2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed  tą datą.

6.3. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.

6.4.  W celu potwierdzenia, że oferowane towary odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO w Załączniku Nr 1 do SIWZ,, ZAMAWIAJĄCY żąda załączenia posiadanej dokumentacji, stanowiącej podstawę potwierdzenia wymagań oferowanego przedmiotu dostawy - zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

6.4.  WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację  o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych
w ofercie.

6.6. Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).

7.    Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej
w niniejszej specyfikacji.

8.    W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane  jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.

9.    Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4, polega  na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.

10.    Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych pkt 6.2 - 6.6, mimo wezwania  do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.

11.    Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

12.    WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty  po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.

Cena: 100 %

IV. Informacje końcowe.

1.        Termin składania ofert: 24.01.2014 roku, do godz. 9:00.

2.        Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 101 - kancelaria.

3.        Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl

4.        WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.

5.        Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: od dnia 22.02.2014r do dnia 22.02.2017r.

6.        Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2014 roku pod numerem:  18744- 2014.

 

 

Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2014 15:28