ogłoszenie o wszczęciu postępowania PN-4/14 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 15:03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-4/14

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA BLOKU OPERACYJNEGO.

I. Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ wraz wypełnionymi Załącznikami Nr 1 i Nr 2 do formularza przedstawiającym koszty jednostkowe wyposażenia i potwierdzeniem spełniania wymagań funkcjonalnych, przez oferowany przedmiot dostawy.
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
6.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:
6.2.1.    Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych.
6.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą.
6.3.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.
6.4.    W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia wykazu  wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. Takimi dowodami są:
1)    poświadczenie,
2)    oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 (np. likwidacja osoby prawnej, zaprzestanie działalności gospodarczej, wykreślenie osoby fizycznej z CEIDG).
Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), jeżeli zostały wystawione przed dniem 20 lutego 2013r.
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, ujęcia w wykazie co najmniej dwóch dostaw zrealizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających, odpowiednio do każdego pakietu:                                  
6.4.1.    dla Pakietu nr 1: wyposażenie medyczne np. typu wózki transportowe, fotele zabiegowe wielofunkcyjne, na łączną kwotę netto min. 50 000,00 zł,
6.4.2.    dla Pakietu nr 2: wyposażenie medyczne np. wózki zabiegowe, na łączną kwotę netto min. 20 000,00 zł,
6.4.3.    dla Pakietu nr 3: wyposażenie medyczne np. typu fotele dla operatora, taborety medyczne, parawany, na łączną kwotę netto min. 10 000,00 zł,
6.4.4.    dla Pakietu nr 4: wyposażenie medyczne ze stali nierdzewnej np. typu wózki do dezynfekcji narzędzi, stoliki narzędziowe, na łączną kwotę netto min. 18 000,00 zł,
6.4.5.    dla Pakietu nr 5: wyposażenie ze stali nierdzewnej np. typu wózki na brudną bieliznę, stojaki na obuwie, zbieracze prania i odpadów, stoliki transportowe, na łączną kwotę netto min. 10 000,00 zł,
6.4.6.    dla Pakietu nr 6: meble medyczne, na łączną kwotę netto min. 45 000,00 zł.
6.5.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY  żąda załączenia:
6.5.1.    Dokumentacji stanowiącej podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy – zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
6.5.2.    Oświadczenia WYKONAWCY dołączonego do każdego pakietu (dotyczy: pakiet nr 1, pakiet nr 2, pakiet nr 3, pakiet nr 4, pakiet nr 5 – pozycja 4, pakiet nr 6; szczegóły w Załączniku Nr 1 do SIWZ) o kwalifikacji oferowanych wyrobów medycznych do odpowiedniej klasy wyrobów medycznych. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami) ZAMAWIAJĄCY żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m. in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu).
6.6.    WYKONAWCA, wraz z  ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału  w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie.
6.7.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).
7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej
w niniejszej specyfikacji.
8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.
10. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.
11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.
Cena: 100 %

IV. Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 5.02.2014 roku, do godz. 10:00.
2. Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 101 – kancelaria.
3. Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: dostawa przedmiotu zamówienia (wraz z montażem / ustawieniem, uruchomieniem – jeżeli dotyczy – przedmiotu zamówienia, przeszkoleniem personelu): po zakończeniu przebudowy obiektu, dla którego przeznaczony jest przedmiot zamówienia, w ciągu pięciu tygodni od dnia powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż do dnia 30.04.2014 roku.
6. Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2014 roku pod numerem: 30220 – 2014.
Poprawiony: poniedziałek, 27 stycznia 2014 16:08