PN-22/14 druga część odpowiedzi na pytania. Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Metlerska   
wtorek, 03 czerwca 2014 11:40

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że  posiada niezbędne okablowanie sieciowe i zasilanie  konieczne do podłączenia  stacji lekarskiej?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne okablowanie sieciowe i zasilanie konieczne do podłączenia stacji.

Pytanie nr 2, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 7, ust. 1.
Prosimy o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny wykonywany będzie na podstawie odrębnej umowy?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny świadczony będzie na podstawie odrębnej umowy serwisowej lub będzie realizowany poprzez zlecenia w zależności od potrzeb.

Pytanie nr 3, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 6, ust. 4.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu mówiącego, że w przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo?
W praktyce może to oznaczać gwarancję i rękojmię dożywotnią. Zważywszy na fakt, iż serwis gwarancyjny jest częścią składową ceny oferty, zapis w obecnym brzmieniu znacząco wpłynie na kalkulację oraz wysokość oferowanej ceny. Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikację postanowienia:
4. W przypadku każdej naprawy termin gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przestoju spowodowanego naprawą.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy że w przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo ponieważ chronią one interesy Zamawiającego przed dostarczeniem niewłaściwego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4, dotyczy: umowy - Zał. nr 4 do SIWZ; § 6.
Czy celem doprecyzowania warunków przedłużania okresu gwarancji Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia:
Istotna naprawa lub wymiana przedmiotu umowy lub jego części skutkuje wyłącznie przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia wywołanego wadą.
Odpowiedź nr 4:
Nie wyrażamy zgody. Istotna naprawa lub wymiana rodzi w większości spory pomiędzy stronami, natomiast wola naszą jest, aby okres gwarancji i rękojmi się pokrywał.

Pytanie nr 5, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 6.
Czy wyrazi zgodę na dodanie postanowienia?
Zamawiającemu przysługuje rękojmia nie obejmująca prawa do odstąpienia od umowy.
Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy - słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.
Odpowiedź nr 5:
Nie wyrażamy zgody, wolą Zamawiającego jest rozszerzenie okresu rękojmi na okres gwarancji. Jeżeli oferowany przez Wykonawcę produkt jest dobrej, jakości, Wykonawca nie powinien mieć obaw, co do proponowanego postanowienia umownego.

Pytanie nr 6, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 9, ust. 1.
Mając na uwadze, że kary umowne powinny służyć dyscyplinowaniu Wykonawców a nie jako dodatkowe źródło dochodu Zamawiającego oraz celem zachowania równowagi stron prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie kar umownych.
- w wysokości 0,1% wartości netto spóźnionego przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie, nie więcej niż 10% jego wartości,
- w wysokości 0,1% wartości netto reklamowanego sprzętu za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki,
- w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy wskutek odstąpienia, od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Określone w umowie kary mają za zadanie zdyscyplinowanie Wykonawcy w zakresie prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie nr 7, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 10, ust. 2 i 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków odstąpienia od umowy, uwzględniając poniższą propozycję?
2)dostawy przez WYKONAWCĘ i z powodów przez niego zawinionych przedmiotu umowy nie spełniającego istotnych wymogów stawianych przez ZAMAWIAJĄCEGO w specyfikacji, eksploatację uniemożliwiających  odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy,
3) bezskutecznego upływu terminu realizacji umowy, o ile termin realizacji umowy jest przekroczony o więcej niż 21 dni ; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 45 dni od dnia umownego terminu dostawy.  
Odstąpienie w przypadkach 2) i 3) powyżej może nastąpić pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym upływie tego terminu.
Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję dot. par. 10 pkt 2, skoro Wykonawca składa zapewnienie, że przedmiot dostawy spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to zgoda na ww. propozycje będzie oznaczała rezygnację z wymogów, które zdaniem Wykonawcy nie były na tyle istotne, a nadto okoliczność ta ma być zawiniona przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w par. 10 pkt 3:
bezskutecznego upływu terminu realizacji umowy (opóźnienie ponad 14 dni); odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 45 dni od dnia umownego terminu dostawy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa  pkt 2 i 3 nastąpi po bezskutecznym upływie 5 - dniowego terminu dodatkowo wyznaczonego do wykonania umowy, zgodnie z jej treścią.

Pytanie nr 8, dotyczy: umowy - zał. nr 4 do SIWZ; § 10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków i wyrazi zgodę na dodanie zapisu zgodnie z proponowaną treścią?
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za zawinione (umyślne) działania i zaniechania własne oraz działania i zaniechania pracowników oraz innych osób, z których pomocą zobowiązania objęte umową wykonuje, Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ nie zamierza ograniczać odpowiedzialności nierzetelnego wykonawcy, która wynika z przepisów k.c.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ jest to niemożliwe w świetle ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie nr 10, dotyczy umowy - Zał. nr 4 do SIWZ; § 6, ust. 4.
Powyższy zapis ma jak najbardziej uzasadnienie biznesowe, ponieważ zabezpiecza Zamawiającego przed dostawą urządzenia nieobjętego gwarancją.:" W SIWZ wymagana jest gwarancja na 3 lata i taką chcemy Państwu zaoferować. Oferowane urządzenie posiada gwarancję producenta, jednak ograniczoną czasowo tzn. przez okres 3 lat mają Państwo zapewnioną wymianę urządzenia na nowe    w przypadku awarii. Po dostawie nowego urządzenia gwarancja nie biegnie na nowo. Przed upływem 3 lat gwarancję można dodatkowo przedłużyć za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem producenta. Czy w związku z tym będą Państwo skłonni do zmiany treści umowy i wykreśleniem tego zapisu?
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jeżeli oferowany przez Wykonawcę produkt jest dobrej, jakości, Wykonawca nie powinien mieć obaw, co do proponowanego postanowienia umownego.

Osoba upoważniona do kontaktów w przedmiotowej sprawie: Agnieszka Kołodziejska, nr tel.: 91 42 51 431 i 91 42 51 432.
Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 11:42