PN-31/15 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Metlerska   
wtorek, 15 września 2015 11:01
Szczecin 15.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-31/15

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na:

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH.

I. Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji „ustawą").
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu.
5.    Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do formularza przedstawiającym potwierdzenie spełniania wymagań funkcjonalnych, przez oferowany przedmiot dostawy.
Uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ należy załączyć również na nośniku w formacie elektronicznym z prawami do edycji (.doc).
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikiem ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
6.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:
6.2.1.    Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z tego powodu, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, a w szczególności, gdy WYKONAWCA nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
6.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą.
6.3.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.
6.4.    W celu potwierdzenia przez oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA przedkłada posiadaną dokumentację stanowiącą podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy - zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ i w rozdziale I pkt 3 SIWZ.
6.5.    WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych  w ofercie.
6.6.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).
7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji.
8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi, WYKONAWCA musi udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów., ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.
10. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.
11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.
Cena- 95%
Termin realizacji dostawy - 5%

IV. Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 23.09.2015 roku o godz. 08:00.
2. Miejsce: Sekretariat Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 1,04 w dni robocze w godz. 7:00 - 14:35.
3. Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia:
1) pakiety nr 1-3 - od daty zawarcia umowy do 31.07.2016 r.
2) pakiety nr 4-6 - od daty zawarcia umowy do 31.07.2017 r.
3) pakiety nr 7-9 - od daty zawarcia umowy do 30.04.2017 r.

6. Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2015 roku pod numerem: 135931 - 2015.
Poprawiony: wtorek, 15 września 2015 11:03