PN-22/14 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Metlerska   
poniedziałek, 26 maja 2014 11:37
Szczecin; 26.05.2014 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-22/14

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA AUDIOWIZUALNEGO ORAZ STACJI ZARZĄDZAJĄCEJ, LEKARSKIEJ
I. Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 i 2 do formularza przedstawiającym koszty jednostkowe.
6.1.1. Uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ na nośniku w formacie elektronicznym z prawami do edycji (.doc).
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.
6.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:
6.2.1.    Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych.
6.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą.
6.3.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.
6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. Takimi dowodami są:
1)    poświadczenie,
2)    oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 (np. likwidacja osoby prawnej, zaprzestanie działalności gospodarczej, wykreślenie osoby fizycznej z CEIDG).
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, ujęcia w wykazie co najmniej dwóch dostaw zrealizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających, odpowiadających, swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, odpowiednio do każdego pakietu:                                   
6.5.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda załączenia:
6.5.1.    Posiadanej dokumentacji stanowiącej podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy - zgodnie z zapisami zawartymi
w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
6.6.    WYKONAWCA, wraz z  ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych
w ofercie.
6.7.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).
7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej
w niniejszej specyfikacji.
8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2. oraz żąda udowodnienia oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonywaniu zamówienia.
10. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.
11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.
Cena: 100 %

IV. Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 03.06.2014 roku, do 1000.
2. Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 101 - kancelaria.
3. Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
6. Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2014 roku pod numerem: 112161 - 2014.


Szczecin, dnia 26.05.2014 roku

Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 11:38