ogłoszenie o wszczęciu postępowania PN-41/14 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
poniedziałek, 24 listopada 2014 12:46

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-41/14

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII.

I. Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji „ustawą”).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY ustala wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z zaakceptowanym Załącznikiem nr 1 do SIWZ zawierającym zakres przedmiotu zamówienia.
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
6.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:
6.2.1.    Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z tego powodu, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie  naruszył obowiązki zawodowe, a w szczególności, gdy WYKONAWCA nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
6.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą.
6.2.3.    Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz prowadzenia monitoringu obiektów, której posiadanie uprawnia do wykonywania przedmiotu zamówienia, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014r. poz. 1099).
6.3.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.
6.4.    W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia:
6.4.1.    Wykazu wykonanych głównych usług podobnych do objętej przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie.
Takimi dowodami są:
1)    poświadczenie,
2)    oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 (np. likwidacja osoby prawnej, zaprzestanie działalności gospodarczej, wykreślenie osoby fizycznej z CEIDG).
Za usługę podobną ZAMAWIAJĄCY uzna całodobową ochronę obiektów i mienia obiektu użyteczności publicznej przez minimum 12 miesięcy (w okresie ciągłym), realizowaną przez minimum dwie osoby podczas jednej zmiany o wartości usługi 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) za okres min. 12 miesięcy.
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, ujęcia w wykazie co najmniej dwóch zadań realizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających, z poświadczeniami należytego wykonania.
6.4.2.    Osoby pełniącej rolę szefa ochrony – koordynatora ochrony z ramienia WYKONAWCY, który nadzorować będzie pracę wszystkich osób wykonujących usługę ochrony. Koordynator ochrony musi spełniać następujące warunki: łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku koordynatora ochrony na obiektach użyteczności publicznej, wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Informacje te należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
6.4.3.    Wykazu osób, którymi dysponuje WYKONAWCA, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymienionych osób, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia. ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowaniem min. 4 osobami, w tym 2 wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy będą świadczyli usługę na jego rzecz.
6.4.4.    Oświadczenia o dysponowaniu grupą interwencyjną z podaniem adresu stacjonowania i czasu dojazdu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Dojazd grupy interwencyjnej z miejsca jej stacjonowania do Wejścia Głównego ZAMAWIAJĄCEGO (od ulicy Strzałowskiej 22) nie może trwać dłużej niż 15 minut w godz. 7:00-15:00 oraz nie dłużej niż 10 minut w godz. 15:00-7:00.
6.4.5.    Oświadczenia o dysponowaniu stanowiskiem dowodzenia i monitorowania zdolnym przyjąć sygnał z zainstalowanych urządzeń monitorujących z obiektów ZAMAWIAJĄCEGO, ze wskazaniem adresu i danych kontaktowych.
6.4.6.    Oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u WYKONAWCY oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie.  ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia minimum 10 osób, w tym 2 osoby personelu kierowniczego.
6.5.    W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
6.6.    WYKONAWCA, wraz z  ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych
w ofercie.
6.7.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).
7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji.
8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4 – 6.5,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi, WYKONAWCA musi udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.
10. Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.
11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.
Nr 1 – Cena: 70%
Nr 2 – Doświadczenie Wykonawcy: 20%
Nr 3 – Doświadczenie koordynatora ochrony: 5%
Nr 4 – Posiadanie wiedzy dotyczącej przepisów ppoż.: 5%

IV. Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 2.12.2014 roku, do godz. 10:00.
2. Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 101 – kancelaria.
3. Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: umowa zostanie zawarta na okres około trzech lat, tj. od dnia 30.12.2014 roku od godz. 12:00 do 3.01.2018 roku do godz. 12:00.
6. Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2014 roku pod numerem: 384580 – 2014.