PN-1/15 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Paluch   
środa, 07 stycznia 2015 12:39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-1/15

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych   na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

NA USŁUGI PRALNICZE.

I. Informacje ogólne.

1.        ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.        ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7             ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji „ustawą").

3.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.        ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu.

5.    Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.        Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.

2.        Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.

3.        Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny  być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.        Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.

5.        Każda strona oferty winna być ponumerowana.

6.        Oferta powinna zawierać:

6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz wypełnionym Załącznikiem      Nr 1 do formularza przedstawiającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty.

Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikiem ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:

6.2.1.   Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające,   że WYKONAWCA:

-           posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-           posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-           znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-           nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z tego powodu,      że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie  naruszył obowiązki zawodowe, a w szczególności,                                  gdy WYKONAWCA nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

6.2.2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji     o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą.

6.3. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.2. stosuje się odpowiednio.

6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda załączenia:

6.4.1.  wykazu środków piorących i dezynfekcyjnych, których będzie używał przy wykonywaniu usługi w postaci listy z załączonymi ulotkami zawierającymi podstawowe informacje dotyczące preparatu: skład chemiczny, obszar stosowania, sposób użycia oraz dodatkowo czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych.

6.5. WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym  od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych
w ofercie.

6.6. Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).

 

7.        Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej
w niniejszej specyfikacji.

8.        W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane   jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.2 wymagane są od każdego
z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.

9.        Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi, WYKONAWCA musi udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.

10.    Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.

11.    Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

12.    WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.

 

III. Kryteria oceny ofert.

lp.

Kryterium

znaczenie (waga procentowa)

1.

cena

90

2.

czas reakcji na reklamację

10

 

IV. Informacje końcowe.

1.        Termin składania ofert: 15.01.2015 roku, do godz. 1000.

2.        Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 101 - kancelaria.

3.        Adres strony, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl

4.        WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy  od upływu terminu składania ofert.

5.        Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: od 1 lutego 2015 do 31 stycznia 2017r.

6.        Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 7.01.2015 roku pod numerem: 1365 - 2015.

 

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 12:45