ogłoszenie o wszczęciu postępowania PN-24/15 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
środa, 22 lipca 2015 12:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-24/15

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na:

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO.

I. Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 3 do SIWZ przedstawiającym koszty jednostkowe oraz Załączniki nr 1   i nr 2 do SIWZ określające przedmiot zamówienia.
Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do SIWZ – na nośniku w formacie elektronicznym z prawami do edycji (*.doc).
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieści na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.
6.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia:
6.2.1.    Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z tego powodu, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie  naruszył obowiązki zawodowe, a w szczególności, gdy WYKONAWCA nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
6.2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.2.4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -11 Prawa zamówień publicznych.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 6.2.3. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.4. i 6.2.5. w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
6.2.5. Jeżeli, w przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, WYKONAWCA składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.4. stosuje się odpowiednio.
6.2.6. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2.-6.2.4 ustawy składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.4. stosuje się odpowiednio.
6.2.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2 - 6.2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji WYKONAWCY,  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 6.2.4. stosuje się odpowiednio.
6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia poświadczenia z realizacji podobnych usług i dostaw w wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług i dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze i dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających,  że te usługi i dostawy zostały wykonane należycie.
Takimi dowodami są:
1) poświadczenie,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 (np. likwidacja osoby prawnej, zaprzestanie działalności gospodarczej, wykreślenie osoby fizycznej z CEIDG).
(Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, co najmniej 2 usług i dostaw z potwierdzeniem należytego wykonania.)
6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda załączenia:
6.4.1. Dokumentacji stanowiącej podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy – dokumentacji dotyczącej odczynników i analizatora oraz instrukcji w języku polskim.
6.4.2. Ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m. in. Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, zaświadczenie z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczpospolitej Polskiej o wpisie do rejestru; (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu).
6.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość składanej oferty.
6.6. WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych
w ofercie.
6.7. Upoważnienie lub pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt. 6.2.2.).
7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji.
8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum, w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania i odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2.1 – 6.2.4 wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.3, 6.4 i 6.5, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi, WYKONAWCA musi udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt 6.2.2.
10. Brak dokumentów wymienionych w pkt 6.2 – 6.7 mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania.
11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne.

III. Kryteria oceny ofert.
Kryteria oceny ofert ustalono w sposób następujący:
1)    Cena: 60%
2)    Jakość analizatora i odczynników: 40%

IV. Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 02.09.2015 roku, do 09:00.
2. Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 1.04 – sekretariat.
3. Adres strony, na której zostanie udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres sześćdziesięciu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym:
1)    dostarczenie i uruchomienie analizatora musi nastąpić do 21.09.2015 roku (analizator należy uruchomić, podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Esculap, oraz przeszkolić personel),
2) pierwsza dostawa materiałów nastąpi wraz z uruchomieniem aparatu, zgodnie z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO, złożonym w dniu podpisania umowy.
6. Ogłoszenie o zamówieniu nr PN-24/15 zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.07.2015 roku.