ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr PN-32/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
czwartek, 01 grudnia 2016 15:24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-32/16

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 750 000 EURO:
NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII.

I.    Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. ZAMAWIAJĄCY ustala wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

II.    Podstawy do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania.
ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy,
2) w stosunku do których otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn.zm.).

III.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta na etapie jej składania powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
6.2.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
6.3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedstawia:
6.3.1.    Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, aktualne na dzień składania ofert.
6.4.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie jak w pkt. 6.3.1.
6.5.    W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia:
6.5.1.    Wykazu wykonanych  usług podobnych do objętej przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. Tymi dowodami są referencje lub inne dokumenty zatwierdzone przez podmiot, na rzecz którego były lub są wykonywane. W przypadku usług nadal wykonywanych dokumenty te muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Za usługę podobną ZAMAWIAJĄCY uzna całodobową ochronę obiektów użyteczności publicznej przez minimum 12 miesięcy (w okresie ciągłym), realizowaną przez minimum dwie osoby podczas jednej zmiany, o wartości usługi 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) za okres min. 12 miesięcy.
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, ujęcia w wykazie co najmniej dwóch zadań realizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających.
6.5.2.    Wykazu osób, skierowanych przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,  przy czym wykaz musi zawierać osobę pełniącą rolę szefa ochrony – koordynatora ochrony z ramienia WYKONAWCY, która nadzorować będzie pracę wszystkich osób wykonujących usługę ochrony. Koordynator ochrony musi spełniać następujące warunki: łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku koordynatora ochrony na obiektach użyteczności publicznej.
6.5.3. Oświadczenia o dysponowaniu grupą interwencyjną z podaniem adresu stacjonowania i czasu dojazdu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. (Dojazd grupy interwencyjnej z miejsca jej stacjonowania do Wejścia Głównego ZAMAWIAJĄCEGO (od ulicy Strzałowskiej 22) nie może trwać dłużej niż 15 minut w godz. 7:00-15:00 oraz nie dłużej niż 10 minut w godz. 15:00-7:00.)
6.5.4.    Oświadczenia o dysponowaniu stanowiskiem dowodzenia i monitorowania zdolnym przyjąć sygnał z zainstalowanych urządzeń monitorujących z obiektów ZAMAWIAJĄCEGO, ze wskazaniem adresu i danych kontaktowych.
6.5.5.    Oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u WYKONAWCY oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia minimum 10 osób, w tym 2 osoby personelu kierowniczego.
6.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia WYKONAWCA przedstawia:
6.6.1.    Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz prowadzenia monitoringu obiektów, której posiadanie uprawnia do wykonywania przedmiotu zamówienia, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432).
6.7.    W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez WYKONAWCĘ firm podwykonawców.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zawartych w ofercie.  
8. W przypadku braku lub niekompletności czy wadliwości jakiegokolwiek z wymienionych wyżej oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, ZAMAWIAJĄCY wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia względnie do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem wykluczenia WYKONAWCY z postępowania. 
9. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
10. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.

IV.    Kryterium oceny ofert.
cena 100%

V.    Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 9.12.2016 roku do godz. 09:00.
2. Adres, na jaki oferty powinny być wysłane: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 1.04 – sekretariat.
3. Adres strony, na której zostanie udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres około dwóch lat, tj. od dnia 31.12.2016 roku od godz. 12:00 do 3.01.2019 roku do godz. 12:00.