Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PN-6/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
poniedziałek, 26 marca 2018 13:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-6/18


Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

NA BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI.

I.    Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. 
3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. ZAMAWIAJĄCY wymaga wpłaty wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

II.    Podstawy do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania.
ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy;
2) w stosunku do których otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz.2344),
3) w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy WYKONAWCA w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

III.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Dotyczy to także dokumentów dotyczących dostaw kluczowych w tym: kart katalogowych i certyfikatów. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta na etapie jej składania powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
6.2.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ, (o ile uprawnienie to nie wynika z treści właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej).
6.3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedstawia:
6.3.1.    Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, aktualne na dzień składania ofert.
6.4.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie jak w pkt. 6.3.1.
6.5.    W celu potwierdzenia, że oferowane roboty, obejmujące dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:
6.5.1.    opisów kluczowych dostaw, w szczególności: kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów zawierających opis parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowej, falowników, oraz elementów konstrukcji pod panele, ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, (w tym dane podlegające ocenie w kryterium Nr 3 i 4);
6.5.2.    karty gwarancyjnej na oferowane panele fotowoltaiczne wystawionej przez ich producenta (kryterium oceny Nr 2);
6.5.3.    certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia – dotyczy modułów fotowoltaicznych i falowników, dla modułów należy dołączyć dokumenty stwierdzające zgodność modułów fotowoltaicznych z normami PN-EN 61730, PN-EN 61215, PN-EN 62716, PN-EN 62804;
Uwagi:
1)    ZAMAWIAJĄCY wymaga aby w/w dokumenty były przedłożone w języku polskim. Ponadto kluczowe dostawy (panele fotowoltaiczne, trafostacja kontenerowa, konstrukcja pod panele) winny być objęte serwisem mającym siedzibę na terenie Polski.
2)    dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać na zgodność przedmiotu dostawy z dokumentacją projektową, lub warunkami równoważności określonymi w treści  niniejszej specyfikacji.
3)    edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1, ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
7.    WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie internetowej informacji, dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm). Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.    WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia, w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedkłada:
8.1.1. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwej terenowej  jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.1.2. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenie, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.1.3. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21  ustawy.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 8.1.1. i 8.1.2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1.3. w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
8.1.4. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt. 8.1.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
- w pkt. 8.1.1. – 8.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 8.1.3. stosuje się odpowiednio.
8.1.5. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONWACY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania  tej osoby.
8.1.6. WYKONAWCA mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1.3, składa dokument, o którym mowa w 8.1.4. tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 8.1.3. stosuje się odpowiednio.
8.2. W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:
8.2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ).
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda należytego wykonania łącznie:
a)    co najmniej dziesięciu robót budowlanych, polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy co najmniej 300 kWp w tym, co najmniej jedna o mocy min. 100kWp, dla której inwestor, lub WYKONAWCA był zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę, oraz
b)    pięciu robót budowlanych polegających na budowie nowych stacji transformatorowych oraz na przebudowie i modernizacji istniejących stacji transformatorowych z transformatorem o mocy jednostkowej co najmniej
630 kVA każda.
ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.
8.2.2. Oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u WYKONAWCY oraz liczebności kadry personelu kierowniczej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje za minimum 15 pracowników, tym co najmniej 4 osoby kadry personelu kierowniczej.
8.2.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Kierownik budowy i kierownicy robót muszą spełniać poniższe warunki:
8.2.3.1. kierownik budowy – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
a. łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, z czego co najmniej jedno na stanowisku kierownika budowy na inwestycji o wartości brutto minimum 1 mln zł,
b. posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi,
c. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 
8.2.3.2. kierownik robót sanitarnych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
a. łącznie, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych, posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres nie krótszy niż 5 lat,
b. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

8.2.3.3. kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
a. łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, z czego co najmniej jedna realizacja zadania na stanowisku kierownika robót elektrycznych na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii o wartości minimum 1 mln złotych brutto,
b. posiadać uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych przez okres nie krótszy niż 2 lata,
c. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.
8.2.3.4. kierownik robót budowlanych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
a) łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót budowlanych, z czego co najmniej jedna realizacja zadania na stanowisku kierownika robót budowlanych o wartości minimum 1 mln złotych brutto,
b) posiadać uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przez okres nie krótszy niż 2 lata,
c) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.
Uwagi:

1)    Kierownik budowy musi być zatrudniony, na podstawie umowy o pracę w firmie będącej WYKONAWCĄ – firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (nie może to być osoba zatrudnione w firmie podwykonawczej). Pozostałe osoby mogą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej przez WYKONAWCĘ, lub podwykonawcę.
2)    Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót elektrycznych, lub budowlanych z zastrzeżeniem spełniania wszystkich wymogów przewidzianych dla łączonych funkcji.3)    W celu potwierdzenia zatrudnienia WYKONAWCA po wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia kopii umów potwierdzających zatrudnienie ww. kadry kierowniczej, kserokopii uprawnień budowlanych wskazanych osób, oraz potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Do Załącznika Nr 10 do SIWZ należy załączyć informację o posiadaniu opisanych powyżej kwalifikacji, doświadczenia.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:
8.3.1.  sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, za spełnienie warunku ZAMAWIAJĄCY uznaje średni roczny przychód w dokumentowanym okresie na poziomie nie mniejszym niż 10 000 000,-  (słownie: dziesięć milionów) złotych,
8.3.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,- (słownie: pięć milionów) złotych;
8.3.3. dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,- (słownie: pięć milionów) złotych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zawartych w ofercie i przedłożonych na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY niniejszym dokonuje wyboru tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, toteż oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY dokona w odniesieniu do WYKONAWCY, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, po wcześniejszej ocenie wszystkich ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji.
8.4. WYKONAWCA dołączy do oferty kosztorys ofertowy w formie szczegółowej z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej specyfikacji. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej (format *.ath).
8.4.1. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez WYKONAWCĘ przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). Udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą.
8.4.2. Kosztorys ofertowy winien uwzględniać zmiany w przedmiocie zamówienia wynikające z zaoferowania rozwiązań równoważnych względem zaprojektowanych. Dotyczy to w szczególności: zmiany liczby paneli fotowoltaicznych w poszczególnych polach elektrowni oraz powiązanych z tym faktem zmian w konstrukcji wsporczej pod panele (w granicach dopuszczonych niniejszą specyfikacją).
8.4.3. Kosztorys ofertowy winien także uwzględnić fakt zrealizowania części prac wskazanych w pkt. I.6 specyfikacji.
8.4.4. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej WYKONAWCA, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.4.5. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji.
8.4.6. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu.
8.4.7. Różnice pomiędzy przyjętymi przez WYKONAWCĘ w powyższych dokumentach ilościami, cenami  i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko WYKONAWCY
i obciążają go w całości.
8.4.8. W razie nie wyszczególnienia przez WYKONAWCĘ w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji, bądź zakresu robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez WYKONAWCĘ ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.
8.4.9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania wyjaśnienia treści kosztorysów i przedmiarów ofertowych celem stwierdzenia, czy oferta nie zawiera błędów,  ceny rażąco niskiej, lub ceny odbiegającej od cen rynkowych.
9. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez WYKONAWCĘ firm podwykonawców.
10. WYKONAWCA, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 8.2. i 8.3, polega na zasobach innych podmiotów (potencjał podmiotu trzeciego) na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi przedkłada:
10.1. W celu udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia żąda dokumentów, określających:
* zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia,
* zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
* sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
* zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
* czy podmiot, na zdolnościach którego WYKONAWCA polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
10.2.    W celu wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia ZAMAWIAJĄCY żąda dokumentów wymienionych 8.1.1. – 8.1.3.
10.3.        WYKONAWCA odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez ZAMAWIAJĄCEGO wskutek nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot.
11. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3.1. i dokumenty określone w punkcie 8.1.1 – 8.1.3 wymagane  są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
12. W przypadku braku lub niekompletności czy wadliwości jakiegokolwiek z wymienionych wyżej oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego ofertę ocenił za najkorzystniejszą  do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia względnie do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem wykluczenia WYKONAWCY z postępowania. Brak dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.2 – pkt 11 mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym
w art. 26 ust. 3 ustawy oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY przystąpi do zbadania, czy kolejny w rankingu WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
14. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.
15. Jeżeli okaże się niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, ZAMAWIAJĄCY może na każdym etapie postępowania wezwać WYKONAWCÓW do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Warunki potwierdzające udział Podwykonawców w realizacji zadania według wykazu podwykonawców (Załącznik Nr 11 do specyfikacji):
W przypadku wskazania podwykonawców, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz, z zakresem robót budowlanych jakie WYKONAWCA planuje powierzyć podwykonawcy. Brak dołączenia do oferty ww. formularza ZAMAWIAJĄCY uzna za potwierdzenie, że WYKONAWCA wykona całość prac bez udziału podwykonawców.

IV.    Kryterium oceny ofert.
1. cena: 40%
2. okres gwarancji modułu PV: 25%
3. sprawność modułu PV w standardowych warunkach testowych (STC): 25%
4. liczba bus barów (szynowodów) w module PV: 10%

V.    Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 10.04.2018 roku do godz. 10:00.
2. Adres, na jaki oferty powinny być wysłane: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 1.04 – sekretariat.
3. Adres strony, na której zostanie udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: do szesnastu tygodni od dnia zawarcia umowy.
6. Ogłoszenie o zamówieniu nr PN-6/18 zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2018 roku pod numerem: 536262-N-2018.