Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PN-6/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
wtorek, 19 lutego 2019 14:17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PN-6/19


Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych:

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH I HYBRYDYZACJI IN SITU (ISH) WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA.

I.    Informacje ogólne.
1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. 
3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium.

II.    Podstawy do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania.
ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy,
2) w stosunku do których otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn.zm.).

III.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY.
3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY.
5. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
6. Oferta na etapie jej składania powinna zawierać:
6.1.    Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego  zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ, przedstawiającym szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia/oferty.
Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1  i nr 3 do SIWZ, ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
6.2.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
6.3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedstawia:
6.3.1.    Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, aktualne na dzień składania ofert.
6.4.    Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie jak w pkt. 6.3.1.
7. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie internetowej informacji, dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn.zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.    WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia, w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:
8.1.1.    Oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy,  zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ -  wypełniony Załącznik nr 2.
Uwaga: edytowalną wersję Załącznika nr 2 do SIWZ, ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej.
8.1.2.    Dokumentacji stanowiącej podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku  nr 2 do SIWZ.
9. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez WYKONAWCĘ firm podwykonawców.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zawartych w ofercie
i przedłożonych na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY niniejszym dokonuje wyboru tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, toteż  oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY dokona w odniesieniu do WYKONAWCY, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, po wcześniejszej ocenie wszystkich  ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych
w specyfikacji.
10. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto oświadczenia, którym mowa w pkt 6.3.1 wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
11. W przypadku braku lub niekompletności czy wadliwości jakiegokolwiek z wymienionych wyżej oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, ZAMAWIAJĄCY wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia względnie do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem wykluczenia WYKONAWCY z postępowania. 
12. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
13. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert są niedopuszczalne.
14. Jeżeli okaże się niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, ZAMAWIAJĄCY może na każdym etapie postępowania wezwać WYKONAWCÓW do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

IV.    Kryterium oceny ofert.
1. cena: 60%
2. termin dostawy odczynników: 20%
3. termin ważności odczynników: 20%

V.    Informacje końcowe.
1. Termin składania ofert: 28.02.2019 roku do godz. 9:00.
2. Adres, na jaki oferty powinny być wysłane: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, budynek administracyjny, I piętro, pokój 1.04 – sekretariat.
3. Adres strony, na której zostanie udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
4. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do 19.04.2021 roku, przy czym:
1) dostarczenie i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu nastąpi w terminie do dnia 19.04.2019 roku,
2) pierwsza dostawa odczynników wraz z dostarczeniem urządzenia nastąpi zgodnie z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO, złożonym  po  podpisaniu umowy.
6. Ogłoszenie o zamówieniu nr PN-6/19 zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2019 roku pod numerem: 515861-N-2019.